Xây dựng văn hóa học đường – Nhìn từ góc độ giảng viên

0
27Xây dựng văn hóa học đường – Nhìn từ góc độ giảng viên, tác giả Lê Văn Hùng, hội thảo khoa học.
MỘT SỐ GỢI Ý ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
(Vận dụng kiến thức của triết học)
1. Tư tưởng cơ bản của Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới quá trình xây dựng đời sống tinh thần của Việt Nam hiện nay.
2. Nhân sinh quan của triết học Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới quá trình xây dựng đời sống tinh thần của Việt Nam hiện nay.
3. Nguyên tắc khách quan và việc phát huy tính năng động chủ quan. Vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam (có thể vận dụng trong một ngành, địa phương cụ thể).
4. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và việc vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận của nó để giải quyết vấn đề tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam hiện nay (có thể vận dụng nghiên cứu ở một ngành, địa phương cụ thể).
5. Nguyên lý về sự phát triển và việc vận dụng nguyên tắc phương pháp luận của nó để đánh giá sự phát triển kinh tế – xã hội, chính trị – xã hội, văn hóa – xã hội) ở Việt Nam hiện nay (có thể vận dụng nghiên cứu ở một ngành, địa phương cụ thể).
6. Cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả và việc vận dụng nó để đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn Việt Nam hiện nay (có thể vận dụng nghiên cứu trong một địa phương cụ thể).
7. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng và việc vận dụng nó trong đổi mới kinh tế và chính trị ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.
8. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất và việc vận dụng nó để nhận thức chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
9. Lý luận hình thái kinh tế – xã hội và việc lựa chọn con đường XHCN ở Việt Nam.
10. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong quá trình toàn cầu hóa văn hóa hiện nay.
11. Chính sách khoán trong nông nghiệp ở Việt Nam, hiện tại và triển vọng.
12. Vấn đề xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hiện nay.
13. Thế giới quan trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.
14. Phương pháp biện chứng duy vật trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh.
15. Mối quan hệ giữa khoa học và triết học duy vật biện chứng. Đánh giá thành tựu và hạn chế của sự phát triển khoa học, công nghệ ở Việt Nam những năm vừa qua.
16. Những vấn đề đặt ra đối với triết học trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ hiện nay.
17. Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ trong thời đại ngày nay.
18. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển xã hội. Tác động của khoa học và công nghệ đối với Việt Nam hiện nay.

Nguồn: https://dailyvietjet.com

Xem thêm bài viết khác: https://dailyvietjet.com/van-hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here